Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych (RODO)

 1. W  związku z wejściem w życie  w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),  Novatech sp.z o.o., ul. Racula – Głogowska 71a, 66-004 Zielona Góra, NIP: 973 101 76 23, Regon: 081216553,  (dalej jako „NOVATECH”) informuje, że podejmuje wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych i podnoszenie świadomości w tym zakresie. W związku z tym przedstawiam poniżej informacje o przetwarzanych przez „NOVATECH” danych osobowych, a także o przysługujących Państwu w związku z tym prawach.
 2. NOVATECH, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), wnosi o wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie przez NOVATECH  – jako administratora – Państwa danych osobowych w celu zawarcia i realizacji oferowanych usług.
 3. NOVATECH, jako Administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, informuje, że:
 4. Administratorem Państwa danych osobowych jest NOVATECH  z o.o,   ul. Racula – Głogowska 71a, 66-004 Zielona Góra, NIP: 973 101 76 23, Regon: 081216553. Kontakt z administratorem danych jest dostępny pod adresem e-mail: biuro@e-ogrzewanie.pl
 5. NOVATECH przetwarza i będzie przetwarzała Państwa dane osobowe do prowadzenia z Państwem rozmów zmierzających do ewentualnego zawarcia i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów, na jedną lub kilka usług oferowanych przez NOVATECH (w tym przechowywania referencji od Klientów), a także dla ewentualnego  wzajemnego rozliczania.
 6. Dodatkowo Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez NOVATECH w celach marketingowych własnych produktów i usług. Państwa dane będą też mogły być profilowane i wykorzystywane do celów tworzenia tzw. reklamy spersonalizowanej.
 7. NOVATECH przetwarza i będzie przetwarzała Państwa dane osobowe przez czas trwania rozmów  zmierzających do zawarcia umowy, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym NOVATECH jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży i wykonania usług (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane zostaną przez NOVATECH zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych i historycznych. NOVATECH będzie przechowywać Państwa dane do celów marketingu własnych produktów i usług oraz produktów w okresie 3 lat od dnia wysłania Państwu pierwszej oferty handlowej. Przez taki sam czas, NOVATECH będzie wykorzystywała Państwa dane do celów tworzenia przez Firmę tzw. reklamy spersonalizowanej, ich profilowania i śledzenia Państwa ruchu na swojej stronie internetowej.
 8. NOVATECH przetwarza i będzie przetwarzała następujące kategorie Państwa danych osobowych, w tym dane do wystawienia faktury VAT/paragonu (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail).
 9. Przetwarzanie przez NOVATECH wskazanych wyżej kategorii danych osobowych jest niezbędne do tego, żeby można w sposób należyty zrealizować usługi, które są przedmiotem zawartej z Państwem umowy.
 10. Przetwarzanie przez NOVATECH wskazanych wyżej danych osobowych jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co jest niezbędne do celów, w których są przetwarzane, tj. do prowadzenia rozmów zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów, na jedną lub kilka usług oferowanych przez NOVATECH a także w celach marketingowych zmierzających w szczególności do ponownego zawarcia i realizacji umowy sprzedaży usług oferowanych przez
 11. Przetwarzanie przez NOVATECH wskazanych wyżej kategorii danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie zgody osób, których dane dotyczą.
 12. Posiadane przez NOVATECH dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Państwa a także z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów, w szczególności z wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 13. Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez NOVATECH – są: pracownicy i współpracownicy NOVATECH m.in: biuro rachunkowe, kancelarie finansowe i prawne, krajowe rejestry długów oraz w określonym przypadku, wszelkim organom ścigania i urzędów kontroli finansowej. Wszystkie te osoby zostały przeszkolone przez NOVATECH w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.
 14. NOVATECH nie przekazuje i nie będzie przekazywała Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
 15. NOVATECH przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą komputerów i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych (takie jak m.in. anonimizacja przesyłanych informacji, zmiany haseł dostępu do systemów) oraz w dokumentacji klientów zabezpieczonej przed dostępem osób postronnych. NOVATECH przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
 16. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez NOVATECH na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez NOVATECH danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować zakończenie prowadzenia negocjacji handlowych, a także świadczenia usług przez NOVATECH . O fakcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, NOVATECH poinformuje Państwa niezwłocznie po cofnięciu takiej zgody.
 17. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e-mail:
  biuro@e-ogrzewanie.pl stosownego oświadczenia. Poniżej przedstawiamy przykładowe oświadczenie:
  „Ja – imię i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez NOVATECH  moich danych osobowych”.
 18. NOVATECH informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 19. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez NOVATECH Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu wyrażenia zgody na przetwarzanie przez NOVATECH danych osobowych w celach i na zasadach określonych powyżej, proszę o złożenie pisemnego oświadczenia lub wysłania poczty mail o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla realizacji celów i na zasadach określonych w niniejszej informacji  przez NOVATECH. Zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 11 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zgoda osoby, której dane dotyczą może również przybrać formę wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Jeżeli zatem nie  złożycie oświadczenia we wskazany wyżej sposób, ale zamiast tego przystąpicie do realizacji umowy zawartej z NOVATECH lub podejmiecie wyraźne działania zmierzające do zawarcia takiej umowy, NOVATECH uzna, że przedmiotowa zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych we wskazanym wyżej zakresie została udzielona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny. Jednocześnie informuję, że w razie nie wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w jeden ze wskazanych powyżej sposób, dalsze przetwarzanie przez NOVATECH danych do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych za niezgodne z pierwotnymi celami, a więc prawnie dozwolone NOVATECH wdroży jednocześnie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.
 20. NOVATECH dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami .
 21. NOVATECH dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 22. Niniejsza treść jest również formą realizacji przez NOVATECH, jako administratora danych osobowych, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.